Inlägg publicerade under kategorin Vetenskap och forskning

Av Karsten - Måndag 14 jan 13:17

Den nu nittioårige forskaren och Nobelpristagaren James Watson som tillsammans med Francis Crick och Rosalind Franklin kom DNA spiralens gåta på spåren har råkat i blåsväder då han hävdar att olikheten i intelligens mellan olika raser beror på genetiska faktorer. Det skedde då han fick frågan om han ändrat ståndpunkt från ett uttalande han gjort i frågan 2007 angående den medfödda dystra framtiden för den Afrikanska kontinenten som han sa berodde på att: "All vår sociala policy baseras på den föreställningen att deras intelligens är den samma som vår - trots att tester motsäger detta"


"Inte alls" svarade Watson då han fick frågan om han ändrat ståndpunkt, "Jag önskar att de hade förändrats, att där skulle finnas ny kunskap som gav vid handen att uppfostran är mycket betydelsefullare än naturlagarna" säger Watson och fortsätter: "Där är en genomsnittlig olikhet mellan svarta och vita i IQ tester. Jag skulle vilja påstå att olikheten beror på  genetiska faktorer."

Detta är väl en ståndpunkt som de flesta forskare på intelligens och genetik delar, även om många väljer att inte öppet torgföra dessa kontroversiella synpunkter. Generellt har asiater från vissa länder högre IQ än européer medans de svarta på den afrikanska kontinenten har ett lägre IQ än européer i genomsnitt. Att detta beror på genetiska faktorer torde vara glasklart för alla med lite insikt och bildning i naturkunskap. Att dessa fakta inte passar i de vänsterliberala politiskt korrekta kretsarna är fullt begripligt men detta är något som inte ändrar på vad forskningen kommit fram till. Givetvis kan faktorer som undernäring och andra socioekonomiska omständigheter spela in, men i grunden väger de genetiska tyngre. Detta kan vara en väsentlig faktor till att de flesta afrikanska länderna inte lyckats utvecklas till välfärdsstater med fungerande industrier. 


Med dessa faktorer i minnet är det vansinne att tillåta en oreglerad migration från den afrikanska kontinenten så som nu sker. Varje dag kommer det båtlaster med illegala afrikanska migranter till främst Spanien, då Italien skärpt sina asyl- och migrationsbestämmelser. På grund av sämre intellektuella resurser och bristfällig utbildning kommer de flesta migranter från den afrikanska kontinenten att bli en börda för de europeiska nationerna. De platsar inte in i den högteknologiska europeiska kulturen och att hänvisa dem till lågstatusyrken som diskare, städare och dylikt kommer att stöta på patrull från de vänsterliberala som lever i föreställningen att alla är lika med samma IQ värde. 


Ju fortare samhället gör sig av med dessa politiskt färgade vanföreställningar om att det bara skulle röra sig om yttre skillnader och inte genetiska desto snabbare kan vi skapa realistiska migrationslagar. Vi hjälper inte dessa länder genom att upplåta vårt territorium åt de horder som söker sig hit, det är mycket bättre att vi försöker hjälpa dem på plats. Hjälper dem att röja upp i det korruptionsträsk som lamslår många nominellt rika afrikanska länder. Ser till att de nationella tillgångarna kommer alla medborgare till del i form av sjukvård, skola och det vi kallar välfärd. Vi kanske måste acceptera att demokrati så som vi praktiserar den inte passar i många afrikanska länder då dess invånare inte är mogna för denna typ av statsform. Ett exempel på välfungerande afrikansk stat var Libyen innan CIA och amerikanarna såg till att störta dess ledare Gaddafi och landet förföll i totalt kaos och anarki. Libyen hade ett utbildningssystem och en sjukvård som var vida överlägsen den svenska och som bekostades av landets oljeinkomster. Detta är något man helst inte pratar om och gärna förtiger i media och istället framhåller Gaddafis despotiska styre. 

 


ANNONS
Av Karsten - 24 november 2018 00:47

Det är rätt intressant att när engelsmännen utvecklade kärnvapen i slutet av 1940-talet och behövde flygplan med kapacitet att leverera dessa så var de tvungna att använda sig av tyska ingenjörer och flygplansdesigners för att bygga de 3 så kallade V-bombarna, ett projekt kallat B 35/48. Det var Avro som byggde "Vulcan" bombaren med utgångspunkt från en tysk glidflygare förmodligen utvecklad av Alexander Lippich som forskat mycket på deltavingen. Likaså Handely Page "Victor" där man också tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer som var långt före den övriga världen i aerodynamik för jetflygplan. Även Vickers Armstrong som utvecklade "Valiant" bombaren tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer.


Det var tyskarna som byggde den första serietillverkade reajaktplanet Messerschmitt Me 262. Redan 1939 hade Heinkel byggt det första fungerande jetplanet eller "düsenjäger" som det kallades på tyska. Även på motorsidan var tyskarna före, engelsmännen och amerikanarna använde sig av centrifugalkompressorer medan tyskarna utvecklat den mer effektiva axialkompressorn. Det var främst Junkers Jumo och BMW som byggde de tyska jetmotorerna. Tyskarna kom på iden med pilvingen som visade sig bättre än den raka vingen vid höga hastigheter. Även den svenska J-29 "Flygande Tunnan" bygger på en konstruktion från Messerschmitt precis som ryssarnas MiG-15.

ANNONS
Av Karsten - 23 november 2018 13:45

Med kartläggningen av det mänskliga genomet har man hittat en mängd gener som förklara vissa oönskade egenskaper. En sådan gen är MAO-A genen som finns i kort och lång variant. Man har fastslagit att denne genen styr styrkan på aggressivitet hos individen. Personer med den negativa varianten av MAO-A genen har till exempel mindre grå hjärnmassa samt att den premotoriska hjärnbarken är aktiv även utan tecken på yttre fara. Man kallar ibland MAO-A genen för "krigargenen". Många våldsbrottslingar har den långa negativa varianten av MAO-A genen och har därför svårt att kontrollera sina aggressioner då deras premotoriska bark är ständigt aktiv.


Sådana egenskaper kanske var bra hos vissa individer i gruppen på den tiden vi levde som samlare och jägare, då det var bra att vissa var alerta på vad som skedde i omgivningen. Samtidigt kunde detta aggressiva beteende vara till fördel vid jakt eller vid möten med fientligt sinnade grupper av andra människor. 

Idag är forskarna ganska överens om att en människas karaktär danas till lika del av generna som de sociala faktorerna uppväxt och omgivning. Har du till exempel den långa negativa varianten av MAO-A genen och växer upp i ett hem präglat av våld och missbruk så är sannolikheten stor att du som vuxen blir kriminell och straffas för våldsbrott. Du kan också ha den negativa varianten av MAO-A men växa upp i en stabil trygg miljö och utvecklas till en laglydig människa men präglas då av ett vinstinriktat beteende, du vill lyckas i allt du företar dig. 


Detta att vår genuppsättning inte ändrats för att vi för cirka 10 000 - 5 000 år sedan blev civiliserade och började leva i städer med lagar och normer är något man sällan tänker på. Vi präglas istället av de cirka 45 000 år som vi levt som jägare och samlare i små kringströvade grupper. Detta har genom evolutionen och det naturliga urvalet främjat vissa genetiska kombinationer. Exempelvis är det en gen som kallas FOX P2 som gett oss talförmågan och språket som var en viktig komponent på vägen mot civilisation. Man kunde via språket delge det uppväxande släktet de kunskaper som ackumulerats i gruppen under tidigare generationer. Den avancerade kunskapen gick i arv via språket. 


Den genuppsättning vi människor har är inte anpassad till ett stillasittande liv framför en bildskärm, den är avsedd för ett liv som kringströvande jägare och samlare. Evolutionens kvarnar mal långsamt så lyckas vi inte manipulera vårt genuppsättning så kommer vi att tyna bort i den stressfyllda tillvaro vi skapat oss. Vi drabbas av depressioner tack vare 5 HTT genen som styr kroppens serotonintransport, en gen som kanske fyllde en funktion då vi var jägare samlare men som i dagens stressade 8 till 5 tillvaro är oss en black om foten. 

Ett litet barn som föds idag är fortfarande samma stenåldersvarelse den en gång var bara för att uppfostras till en halvgalen individ i en helgalen värld.

Av Karsten - 31 oktober 2018 22:20

Jag har lite svårt att förstå hur konservativa miljöförnekare resonerar, dessa som kategoriskt vägrar inse att århundraden av användning av fossila bränslen har ökat på det naturliga bildandet av koldioxid. Redan under 1800-talet ökade utsläppen dramatiskt då man började använda kol som bränsle för att alstra värme och driva ångmaskiner. Sedan upptäckte man att raffinerad olja gick att använda som bränsle i den nya explosionsmotorn som Otto uppfunnit och som användes som kraftkälla i bilar och flygplan. Det ökade utsläppet av koldioxid lägger sig som ett reflekterande skikt i de övre luftlagren och bildar det man kallar växthuseffekten.


Men låt oss bortse från detta och titta på alla andra bidragande orsaker till klimat och miljöförändringar. Man har under de sista halvseklet skövlat enorma arealer av regnskog som på ett otroligt sätt bidrar till syresättningen av vår atmosfär. Växter upptar koldioxid och vatten som de sedan genom solens strålning och fotosyntes omvandlar till syre och druvsocker. Samtidigt binder regnskogen stora volymer vatten som avdunstar och sedan faller ner som regn något som varje jordbrukare är beroende av. Dessa förändringar har inget med ökad solvärme eller andra pseudoförklaringar att göra utan är ett verk av människan för att skaffa mer åkermark eller för att skapa plats för oljepalmsplantager. Driften är skaffa mat eller pengar. Tack vare denna skövling av det naturliga habitatet för en rad arter har från 1970 till 2014 cirka 60 procent av de vilda ryggradsdjuren försvunnit.


Vad vissa människor inte tycks begripa är att allt hör ihop i en cykliskt förlopp där varje växt och varje djurart har sin bestämda roll att fylla. Går man in och stör någon del i detta system så påverkas allt annat och även vi människors förutsättningar att leva på denna planet. På sikt kommer vi att förstöra livsbetingelserna på denna planet till den grad så vi människor får använda vår innovativa förmåga och skapa förutsättningar för interstellära rymdfärder och börja leta efter en annan planet att förstöra. Att göra politik av klimat och miljöförstöring är ren och skär galenskap för den dag det är kört finns det inga pengar i världen som kan rädda oss, då går alla under fattig som rik.

Av Karsten - 30 oktober 2018 17:36

Igår såg jag på SVT "Vetenskapens värld" koralldöden på Stora barriärrevet, genom att haven blivit varmare så stöter koralldjuren ut de alger de lever i symbios med. Detta får till följd att korallerna vitnar, bleknar och så småningom dör. Man har gjort försök att få fram korsningar av koraller som klarar det varmare klimatet i haven.

Idag läser jag på Text-TV att på 40 år har 60 procent av arterna av ryggradsdjur försvunnit från jorden, om utvecklingen fortsätter kommer inom två år att två tredjedelar av ryggradsdjuren vara borta för alltid. 

Denna negativa utveckling kan uteslutande tillskrivas människan och hennes civilisation som är uppbyggd på en ständig ekonomisk tillväxt. Detta har fått till följd att man huggit ner stora arealer regnskog främst i Syd- och Mellanamerika, men även i Afrika. Denna skövling av världens regnskogar beror på det ökade antalet människor, på de 40 år som gått sedan 1978 till dags dato har mänskligheten ökat från 4,2 miljarder till över 7,5 miljarder.  


Sett ur ett universellt och planetärt perspektiv är detta en katastrof, men kanske en logisk följd av att en art når en högteknologisk nivå och baserar hela sin filosofi och livsinriktning på att berika sig materiellt oavsett vilka följder detta får för miljö, klimat och andra arter. Man kan se ett klart samband mellan minskad andlighet i takt med ökad teknologisk utveckling och forskning, människan drabbas av en form av hybris och ser sig själva som gudar. Den ödmjukhet som som präglade människorna under forntiden och antiken inför naturens storhet är nästan helt försvunnen. Större delen av dagens mänsklighet lever i urban miljö där de är helt avskärmade från natur och djur. De flesta av dagens människor bryr sig inte om att världens vilda ryggradsdjur håller på att försvinna, de är mer intresserade av att glo ner i sin mobiltelefon.


Kanske är liv i universum vanligare än vi tror men högre livsformer som utvecklar en teknologi väldigt sällsynta på grund av den inneboende destruktivitet de tycks besitta. Ända sedan de första civilisationerna uppstod på vår jord så har man också strävat i att förbättra och uppfinna nya vapen. Vi tog hästen i vår tjänst och byggde lätta stridsvagnar för att sedan när vi upptäckt metallerna skapade rustningar och bättre vapen. Vi skapade katapulter och 400 f. Kr. uppfann grekerna ballistan som sköt iväg stora spjut, det var den tidens fältkanon. Under de två världskrig som under 1900-talet drabbade mänskligheten formligen exploderade innovationskraften när det gällde nya vapen och destruktivitet. Vi vet alla att det sista av dessa krig avslutades med att två kärnvapen släpptes över två städer. 


Nästa stora krig som drabbar denna planet kommer förmodligen att utplåna mänskligheten fullständigt. De få som eventuellt överlever kommer att tyna bort på grund av de genetiska skador de får genom den radioaktiva strålningen. Redan nu hotas människans fortplantningsförmåga genom de kemiska substanser och gifter vi skapat. Få människor inser hur ömtålig och känslig vår planet och vår art är. De flesta av oss är fullt upptagna med att jaga pengar och materiellt överflöd. I och för sig inget nytt då detta har präglat människan sedan de första civilisationerna. 

Det känns lite vemodigt och tragiskt att man redan under sin egen livstid är tvungen att kunna upplysa den yngre generationen att när jag var barn fanns det vilda djur som nu inte finns längre på grund av människans dårskap.

Av Karsten - 27 oktober 2018 22:55

Det här programmet på TV10 "Hunting Hitler" tar alla priser i historielöshet och kvalificerad dumhet. Bara att komma på iden att jaga Hitler och tro att han lyckades ta sig ur Berlin och fly till Argentina är befängt. När de sedan i programmet påstår att Martin Bormann också överlevde och flydde till Argentina trots att man hittade hans skelett vid viadukten till Lerther Banhof och gjorde en DNA analys som jämfördes med levande släktingar. Man påstod också i programmet att Bormann flydde med en Hitlerjugend-ledare (Artur Axman) något som inte heller stämmer, Bormann flydde med Ludvig Stumpfegger en av Hitlers läkare, men liken sågs av Artur Axman på morgonen den 2:a maj och han påstod då att de tagit cyanid. 


Dessa djävla amerikanare blir bara dummar och dummar vad tiden lider de kommer med den ena historien lögnaktigare än den andra allt för att skapa sensation. Hemliga tunnlar och mystiska byggnader tas för intäkt att Hitler bosatte sig i Argentina, de är fan värre än Erich von Däniken!?

Bara detta TV-gäng som åker runt och jagar Hitler, pseudohistorier, före detta SAS-soldater, Navy Seal och andra halvfigurer som saknar all kunskap om krigets slutskede. Ren och skär sensationslystnad som saknar all historisk relevans och fakta. Ett gäng överbetalda äventyrare som lyckats få ett TV-bolag att betala resor runt jordklotet i jakten på en man som tog livet av sig i en fuktig bunker i Berlin den 30 april 1945.


I kvällens avsnitt av denna sanslösa smörja var gänget i Spanien på besök hos en gammal dam vars mamma jobbat åt Abwehr den tyska militära underrättelsetjänsten. Hon tog fram en Minox kamera varpå en av pajasarna som jagar Hitler sa: "En sådan har jag bara sett på museum". Felet var bara att det var en Minox i aluminium som började tillverkas 1948 och inte en Riga Minox i stål som fanns 1937 - 1945. En vanlig Minox spionkamera kan man köpa på eBay för någon tusenlapp i fint skick.


 

Minox kameran längst ner är den ovanliga typ som tillverkades i Riga Lettland från 1937, den man visade upp i programmet var den andra uppifrån det var den typ som Stig Wennerström använde som började tillverkas 1959.

Av Karsten - 18 oktober 2018 14:28

Jag har väldigt svårt att förstå de människor som är övertygade om att jorden skulle vara den enda planet som hyser en högre stående art som skapat en civilisation. Måhända är vi kanske just nu den enda planet som har en teknologisk civilisation men det har säkert funnits andra tidigare och kommer andra i framtiden. Kanske är det så att en teknologiskt avancerad civilisation i sig själv har inbyggt de mekanismer som leder till undergång. Så fort en art kommer till insikt om materiens innersta struktur så kommer de också att kunna utveckla kärnvapen. 


Läste en intressant recension av en kinesisk science fiction trilogi som handlade om det första mötet mellan jorden och en främmande art på en planet fyra ljusår från jorden som stod inför en klimatkollaps. I denna trilogi tar man bland annat upp Fermis paradox efter den amerikansk-italienske kärnfysikern Enrico Fermi som ansåg att kosmos borde sjuda av liv och avancerade civilisationer,att vi ändå inte lyckats få någon kontakt med dessa brukar kallas "Fermis paradox". En av orsakerna är de ofantliga avstånden i universum vilket kan innebär att den dag vi uppfångar radiosignaler från en främmande civilisation kan denna vara utdöd sedan årtusenden. 


Förutsättningarna för att liv ska bildas är en planet på rätt avstånd från en gul stjärna som har en atmosfär innehållande syre samt att det finns flytande vatten. Dessa kriterier räcker för att samma typ av liv som finns på jorden ska uppstå. Det enda liv som fanns på jorden under miljarder år var enkla encelliga organismer som levde i havet. Under dessa årmiljarder skedde mutationer som ledde till flercelliga organismer som efter lång tid tog steget upp ur vattnet på land. Detta förutsatte att en atmosfär med syre fanns då cellerna använde syre i sin metabolism ett stort steg i evolutionen. Detta syre hade bildats på jorden genom cyanobakterier som alstrar syre i sin metabolism, cyanobakterier finns på blågröna alger.


Att liknade processer inte skett på andra planeter är befängt att tro och bottnar enligt mig på de religiösa föreställningar som hållit folk fångna i illusionen att jorden är universums medelpunkt och människan en skapelse av Gud. När man väl kommit över sådan vidskepelse så inser man att i det oändligt stora universum borde sannolikheten för liv vara enormt stor. Därmed inte sagt att det är avancerade livsformer kapabla att skapa civilisationer och utveckla en teknologi som gör dem kapabla att göra rymdfärder. 


Frågor som dessa sysselsätter bara ett fåtal forskare medan politiker ägnar sig åt pseudofrågor som feminism och genusvetenskap. Vi låter galna fruntimmer få ett allt för stort utrymme i det offentliga rummet vilket tar fokus från för mänskligheten betydligt viktigare frågor. Vi avsätter forsknings anslag för att tillfredsställa en liten grupp människor som totalt tappat förankringen i verkligheten. Att jobba för att implementera genustänk i skolundervisningen är lika galet som kyrkans försök att fasthålla teorin att jorden är platt som en pannkaka. 

Jag tror att civilisationer kan gå under just genom att vi låter galna politiker få för stort inflytande inom forskningen och politiserar denna på ett sätt som leder till degeneration.

Av Karsten - 14 oktober 2018 15:06

Såg ett debattprogram med Jane Goodall den 84-åriga schimpansforskaren som pratade om vikten av att vi så fort som möjligt inser att vi måste lägga om kursen till en mer hållbar ekonomisk modell för miljö och klimat. Det är skrämmande att regnskogen skövlas till förmån för oljepalmsplantager och att arter utrotas i denna process. 

Visst vi kan blunda för det och håna dem som oroar sig för medeltemperatur höjningen och förneka att människan har någon skuld i det hela. En fysiker kom med en intressant upplysning i detta sammanhang, havsnivåns höjning beror till stor del på att densiteten ökar med varmare temperatur inte på att polarisarna smälter. Om människan orsakar temperaturhöjningen genom utsläpp av koldioxid eller om det beror på ökad solaktivitet är ganska ointressant fakta är att temperaturen stiger.


i bör nog tänka om och inse att vår jord är ett biologiskt sammansatt system där varje del hänger samman, rubbar man en del så påverkas de andra. Vi måste lära oss leva i samklang med naturen och inte bekämpa den som den vore en fiende. Vi måste börja betrakta jorden som en livbåt som inte kan husera hur många passagerare som helst då resurserna är ändliga. De resurser som finna på jorden förnyas om vi lever i harmoni med kretsloppet och slutar med rovdriften. Vi måste tänka i långsiktigare perspektiv och lägga om det ekonomiska systemet till ett som inte bara ser till de kortsiktiga vinsterna. Gör vi inte detta kan vi lika gärna sluta skaffa oss barn för det kommer inte att finnas någon dräglig planet att bo på i framtiden om vi fortsätter utvecklingen som nu. 
Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se