Inlägg publicerade under kategorin Religion

Av Karsten - Tisdag 31 juli 22:22

Det är hög tid att vi börjar värna den vita kaukasiska rasens fortbestånd. Illvilliga politiska krafter vill förinta det vita Europa och ersätta det med en mångkulturell blandad befolkning där blå ögon och ljust hår snart kommer att vara en sällsynthet. Dygnet om bearbetas vi av ett lobbymaskineri där vi på de mest sublima sätt görs uppmärksamma på att de vita fått flytta på sig till förmån för afrikaner och araber. Vi ser det i reklamen och i form av färgade nyhetsuppläsare i TV. De flesta svenskar verkar vara helt omedvetna om detta folkutbyte som sker bakom deras rygg. Nämner man ordet folkutbyte så skrattar politiker och media och menar att detta är en paranoid vanföreställning och en konspirationsteori.


Vill vi kan vi organisera oss mot dessa destruktiva krafter och motarbeta dem. Det kommer att kosta, många av oss kommer att fängslas på mycket lösa grunder och anklagas med konstruerade brottsrubriceringar. Man kommer att skapa nya lagar i takt med att motståndet växer. Idag har vi en stat som spelar med ojusta regler mot oss medborgare. De hittar på hotbilder som inte existerar och finner fram till nya och gamla lagar de kan använda för att tysta all opposition. Aldrig förr har den vite mannen stått under ett sådant hot som idag. Det var detta hot som förde Trump till makten. 


Det största hotet mot det svenska folket och vår kultur är islamiseringen av samhället, ett fenomen som politikerna förringar eller helt negligerar. De vill inte konfrontera den växande muslimska befolkningen i Sverige då de hoppas att få deras röster och förtroende. Vad de inte fattat är att inom några år kommer ett stort starkt muslimskt parti att växa fram som kommer att sakta men säkert växa i inflytande inom politiken. De kommer att komma in i riksdagen och låssas spela med i det demokratiska spelet tills de genom tillväxten inom den egna befolkningen vuxit sig så starka så de kan ställa krav och inom en icke allt för snar framtid kommer demokratin att vara ersatt av teokrati och sharia lagar. 

ANNONS
Av Karsten - Måndag 30 juli 12:45

Det de antinationella kallar rasism är inget annat än vanligt sunt revirtänkande. Ingen skulle väl komma på tanken att kalla en same för rasist om han försvara sin urgamla rätt att bedriva renskötsel, jakt och fiske? Men när en etnisk svensk försvara sin rätt till sin kultur och rätten till sitt land så kallas han rasist av de flesta av våra partiföreträdare samt media. De påstår att alla som vill komma hit och bo här har samma rätt till Sverige som de svenskar som byggt upp landet. Man påstår vidare att främmande kulturer och religioner i stort sett har företräde framför svenska intressen, vi svenskar ska anpassa oss efter det mångkulturella samhälle som politikerna byggt upp över huvudet på folket.


Det märkligaste fenomen som uppstått i spåren på massinvandringen är att vissa invandrargrupper tagit sig rätten att ockupera och försvara delar av förortsområdena i Sverige, man kastar sten på blåljuspersonal som vågar sig in i dessa områden. Den enda reaktion från regeringen och politikerna är att de tycker detta är helt oacceptabelt men de gör inget för att stoppa det och ändra lagstiftningen. När invandrare försvara sitt revir är det inte rasism, bara när svenskar hävdar rätten till sitt eget land är det rasism. I sanning en halsbrytande absurditet som saknar motstycke. 


Denna process att bryta ner svensken har pågått länge enligt tesen om de små stegens tyranni. Man har bit för bit förringat han krav om rätten till sitt land och sin kultur. Politiker har påstått att svensken inte har någon egen kultur och har han det så är det bara barbari. Samtidigt aktar sig politikerna noga för att kritisera den största främmande kulturgruppen i landet, muslimerna. Där visar man ett överdrivet överseende med vissa kulturyttringar som står i strid med svensk lagstiftning och svenska normer. Skulle en muslim kalla en svensk kvinna för "svennehora" för att hon bär shorts och inte har håret täckt är det föga troligt att han anklagas för rasism eller kränkning.


Vilken normal människa som helst inser att en sådan hållning från statsmakternas sida i längden blir ohållbar. Att fylla på med fler asylsökande ekonomiska migranter kommer bara att förvärra situationen. Invandring innebär att de som kommer integreras in i den kultur som ursprungsbefolkningen har och accepterar de lagar och normer som råder. Invasion innebär att de som kommer uppvisar ett ockupant beteende och kräver att ursprungsbefolkningen kapitulerar inför de ockuperades religion och kultur, man ställer krav och uppvisar ett hotfull beteende.


Är det verkligen rasism att värna om sitt land och sitt folk? Är det rasism att inte förutsättningslöst vilja ge bort den välfärd som tidigare generationer svenskar byggt upp? Är det rasism att protestera mot vissa extremgruppers syn på gränser och bosättningsregler? Nej det är det inte, det är prov på vanligt sunt revirtänkande, det som jag och mina förfäder har byggt upp har vi också mer rätt till än andra främmande folk som bara vill ta och inget ge. På samma sätt som lejonen försvara sitt revir så försvara ett folk sitt revir, det är ingen slump att Sverige som heraldisk symbol har lejonet. Låt oss därför spotta på dem som kallar oss rasister och rösta på det enda partiet som vill återta Sverige - Alternativ för Sverige.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 26 juli 19:15

I ett blogginlägg den 22 juli skrev jag om uppkomsten av gudar som filosofen Friedrich Nietzsche tror uppstod ur människans vördnad och tillbedjan av de avlidnas andar. Denna tes stärks av ett av de äldsta fynden av stadsliknade bosättningar som gjorts, Catal Hüyük en stad utan gator som tros vara 9 000 år gammal. Ingången till husen fanns uppe på taken där man också utförde mycket av hushållsarbetet och förflyttade sig till andra hus. Under golven i husen fann arkeologerna gravar där de avlidna förfäderna begravts hopsurrade i fosterställning. Fynden tydde också på att man ibland grävde upp de avlidna, kanske för att de skulle deltaga i återkommande högtider. Denna sed tyder på att man ville vara nära de avlidna förfäderna och även vördade dessa. 

 

Det är ur denna vördnad av de avlidna förfäderna som dyrkan av gudar kan ha uppstått. Med tiden kan sedan länge avlidna förfäder genom mytiska berättelser om deras stordåd gjort att de upphöjts till gudastatus. Den allra första typen av dyrkan av det övernaturliga torde ha varit animismen de vill säga tron att alla naturfenomen var besjälade. Denna tro ligger nära det liv samlare och jägare förde genom sin nomadiserande tillvaro. Det är nog först när människorna började slå sig ner i fasta bosättningar som dyrkan av förfäder uppstod i mer organiserad form och med tiden gav upphov till polyteismen. Egentligen vet vi väldigt lite om vad människor trodde innan ett skriftspråk uppkom, det blir mest spekulationer från arkeologers och religionsforskares sida


Det är när folken kring Eufrat och Tigris i dagens Irak uppfinner kilskriften, en teckenskrift som man med en stylus skriver in på en mjuk lertavla som sedan får torka. Dessa lertavlor har motstått tidens tand i det torra ökenklimatet och är en stor källa till förståelsen för dessa kulturer. Det är på kilskriftstavlor som man hittat de första skapelseberättelserna och gudamyterna. Forskarna fick även en god inblick i administrationen av de första stadsstaterna då de flesta kilskriftstavlorna var förteckningar över skatter och liknade.


De första tecknen på att människor samlades till religiösa sammankomster fann man i det nutida Turkiet på en plats som kallas Göbekli Tepe, platsen dateras till cirka 9 400 f. Kr. dvs. omkring 11 500 år gammal. Vid denna tid levde människan fortfarande på samlar jägare stadiet. Detta avspeglas på de T-formade stenstoderna som står placerade i cirkelform och är smyckade med reliefer med olika djur. Förmodligen samlades olika stammar i området vid tidpunkter som sommarsolståndet för att tillsammans utföra riter som hade med deras livsföring att göra.


Med tiden kom polyteismen att övergå i monoteism då den tidigare månggudadyrkan egentligen bara var olika aspekter av en och samma gud. Den förste man känner till som införde en enda gud var farao Echnaton i Egypten som beordrade att guden Aton var den enda som skulle tillbes. Kanske var det därifrån Moses får idén om en enda gud? De Abrahamitiska religionerna dyrkar en och samma gud fast de gett honom olika namn. Detta är en skapargud som man tillskriver skapandet av världen och människan. Människan skapas av jord eller lera enligt dessa myter och sattes i ett paradis som kallades Eden. Då människorna bröt mot gudens regler fördrevs hon från detta paradis. Berättelsen har en allegorisk form och ska inte tolkas bokstavligt.


Skulle det mot all förmodan finnas ett universellt medvetande som givit upphov till den materiella skapelsen - världsalltet, så är detta en gudom bortom all mänsklig fattningsförmåga. En gud bortom tid och rum, bortom genus och andra mänskliga föreställningar och definitivt inte någon personlig gud man kan be till då människan bara är en art av oändligt många i universum. Man kan tänka sig att vårt mänskliga medvetande är en del av detta kollektiva universella medvetande som omfattar all kunskap och allt vetande. När vi dör återgår vårt medvetande till detta kollektiva medvetande. 


Den judiska kabbalan kommer dessa tankar ganska nära då man tänker sig en överordnad gudom som kallas Ain Sof och som inte ska förväxlas med skaparguden JHVH. När Gud skapade universum drog han sig tillbaka från en del av sig själv och skapade en kavitet där universum kunde utvecklas. Teorin om Big Bang står inte i konflikt med dessa tankar utan tvärtom, då kabbalan tänker sig skapelsen som en emanation från Gud i form av en ljusstråle. Om Gud finns eller inte lär vi inte få klarhet i förrän vi lämnat denna mänskliga kropp och den materiella världen.

Av Karsten - Söndag 22 juli 12:50

Tillbedjan av Gud och gudar är en mental defekt som bara människorna drabbas av, djuren tillber inga gudar då de helt saknar behov av dylika. Människans gudar torde som Nietzsche skriver ha uppstått ur vördnaden och tillbedjan av de avlidnas andar. Förfäderna hos de förnämsta släkterna förvandlades med tiden till gudar. Tillbedjan och dyrkandet av gudomar har också sitt ursprung i människans utlämnade åt naturen, hennes totala hjälplöshet inför naturens nyckfullhet. Hade dagens torra heta sommar med dess skogsbränder skett för tusen år sedan hade vi offrat till gudarna i hopp om regn, idag inser vi med vår logik och kunskap om naturen att det inte är några vreda gudar som straffar oss det är vår egen dårskap som orsakat klimatförändringarna.


För tusen år sedan hade dessa skogsbränder vi drabbats av aldrig fått den utbredning de har då skogen var av en helt annan karaktär. Idag planterar vi tall och gran på stora arealer, träd rika på terpentin som alla når samma höjd samtidig och brinner som fnöske. Sådan skog brinner betydligt bättre än den naturliga blandskogen som fanns från början. En stor del av skulden för det snabba brandförloppet kan tillskrivas det moderna skogsbruket. 

Skulden är vår egen inte några gudar eller någon Gud. Behovet av en Gud har även samband med någon diffus form av tacksamhetsskuld. Vi uppfinner en skapar Gud som vi står i skuld till, vi ska tacka honom för att vi finns till, han har skapat oss. De tre Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam dyrkar samma monoteistiska Gud men kallar honom ytligt sett vid olika namn.  Dock betyder Allah - Al-Illa inget annat än gud i bestämd form, judarna kallar allmänt sin gud för Ha-Schem som betyder Herren i bestämd form och vi kristna använder antingen epitetet Gud eller Herren när vi talar om samme gud.


Frågan är om vi fortfarande har någon användning av en imaginär skapelse som Gud nu när vi löst många av naturens mysterier och nästan själva blivit gudar på kuppen? Det verkar som ju primitivare människorna är desto gudfruktigare är de, muslimerna ber fem gånger om dagen medan vi kristna tycker att det räcker med att gå till kyrkan på söndagen om vi överhuvudtaget bryr os om att tillbedja någon gud. Judarna besöker sin synagoga från fredag afton till lördag afton. Som jag ser det hyser muslimerna en betydligt större fruktan och vördnad inför sin Allah än var kristna och judar gör inför sina gudar (som ju är samma gud). Tanken på domedagen och helvetet eller paradiset är betydligt mer närvarande hos muslimerna än hos de andra två dyrkarna av Abrahams gud.


När människan själv inte räcker till skapar hon gudar eller andra former av vidskepelse, något hon kan antingen skylla sina tillkortakommanden på eller prisa och tacka då det gått bra. Människan är i sanning en ynklig varelse med ett begränsat sinne. Många av dagens människor är inget annat än kringvandrade köttklumpar på jakt efter förnöjelse och njutning. De går genom livet helt oreflekterade, de vördar sin bil eller mobil mer än sin gud, de är helt tillspillogivna åt materialismen. I så måtto måste man ge Bibelns profeter rätt när de spådde att Satan eller Antikrist skulle ta jorden i besittning då de flesta dyrkar Mammon mer än något annat.

Av Karsten - Lördag 21 juli 16:46

Det är inte bara vädertemperaturen som är hög i Sverige, även den politiska temperaturen är ovanligt hög. Denna sommar har varit extrem på många sätt och än är den inte slut. Förmodligen har det varit den varmaste och torraste sommaren på 30 år och aldrig förr har vi haft så många skogsbränder. Samtidigt har den politiska temperaturen skruvats upp till en nivå som är ganska ovanlig i Sverige. Invandringsfrågan har för första gången seglat upp som en viktig valfråga, tidigare har man kunnat tabubelägga varje försök att ifrågasätta den höga invandringen till Sverige. 


En av anledningarna till att invandringsfrågan kommit att få en central roll är dels flyktingvågen hösten 2015 och dels diskussionerna på sociala medier. En annan bidragande orsak är Sverigedemokraternas stigande väljarsympatier som fått en del av de andra partierna att svänga i denna för svenskar så känsliga fråga. Medierna kunde inte längre tiga ihjäl de negativa konsekvenserna av den okontrollerade invandringen, sommaren 2016 fullkomligt exploderade fallen av sexuella trakasserier och gruppvåldtäkter där företrädesvis unga muslimska män var inblandade. Sverige drabbades också av ett terrordåd då en utvisad uzbek körde ihjäl ett antal människor med lastbil på Drottninggatan. 


Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att det är farligt när man medvetet försöker undertrycka en för folket så viktig fråga som massinvandringen till Sverige. Inget annat land har per capita tagit emot så många asylsökande som Sverige vilket fått svåra både kulturella och sociala konsekvenser. Istället för integration har vi fått över hundra parallellsamhällen som högljutt kräver att svensk lagstiftning anpassas till den muslimska sharia lagstiftningen. Detta är för många svenskar en helt absurd situation då denna förvandling skett på så kort tid. Det har grott en ilska i folkdjupet mot den arrogans makthavarna visat mot dem som vågat kritisera invandringen.


Själv tror jag aldrig man kan laga Sverige, det kommer att förbli ett sönderslitet land som kommer att få lida ekonomiskt för den ansvarslösa politik som makthavarna fört under årtionden. Situationen kommer bara att bli värre och värre och landet kommer att drabbas av en form av Balkansyndrom där folkgrupper kommer att bråka och strida inbördes. Det går inte att blanda så många olika kulturer i ett land med så liten ursprungsbefolkning som Sverige utan att det får svåra konsekvenser. Sverige kommer också att i framtiden bli betydligt mer svårstyrt än det var under den tid befolkningen var mer homogen.


Särintressen kommer att orsaka politiska bråk då den "grundlag" vi har inte är anpassad efter mångkulturens förhållanden. Jag tror i förlängningen är själva demokratin hotad då många av de som kommit hit inte förstår innebörden av demokrati, öppenhet, solidaritet och välfärdssamhälle. De ser bara till den egna etniska gruppens intressen och vill att samhället ska tillgodose dem, resten struntar de i. Sakta men säkert kommer välfärdssamhället som våra förfäder byggde upp att falla samman och en rad sociala och kulturella problem kommer att uppstå som sliter sönder Sverige. 


Rättsstaten kommer att falla samman då bristen på poliser gör att man inte längre kan upprätthålla lagen. Polisen kommer med tiden att bli mångkulturell och enskilda polismän kommer att favorisera den egna etniska gruppen vilket kommer att leda till svår korruption och en bristande tilltro till polisen. Samtidigt sänker man kraven på de som vill bli poliser så i framtiden har vi en poliskår bestående av skjutglada killar med ett medel-IQ på 65 från världens alla hörn. Inga kvinnor kommer att vilja bli poliser i framtidens Sverige. 

För att hålla samman ett samhälle som det som håller på att växa fram i Sverige (ett nordiskt Balkan) fordras det ren diktatur med en stark ledare och totalitära lagar. Många av dem som kommit till Sverige förstår bara maktspråket, logiskt resonemang biter inte på dem och speciellt inte om det inte förankras i deras religion. Islam och islamiseringen är det största hotet mot alla andra medborgare i Sverige, både kristna, judar och ateister. Den som inte begriper detta har tagit på sig de politiskt korrekta skygglapparna och vägrar se verkligheten sådan den är.

Av Karsten - Torsdag 19 juli 19:19

Det är beklagligt att så få svenskar förstår vad islam innebär och vad som är muslimernas mål här i livet. Det sekulariserade Sverige är en våt dröm för muslimer då ett folk som själva saknar en stark religiös tro har väldigt svårt att sätta sig in i hur folk som besjälas av en stark tro tänker. Islam skiljer sig från både judendom och kristendom så tillvida att de fortfarande anser att våld är ett medel att tvinga folk till den rätta tron. Varken judar eller kristna ser ner på de som inte omfattas av deras egen tro (med ett fåtal undantag) medan majoriteten av muslimerna betraktar otrogna (kuffer) som lägre stående varelser. De talar om oss svenskar som smutsiga grisar och otrogna hundar som i deras ögon inte är värda någonting. De anser att enda sättet för oss att återfå ett människovärde är att konvertera till islam.


Koranen som är central i den islamska tron är redigerad och sammanställd minst tjugo år efter profeten Mohammeds död. Muhammed själv var illitterat analfabet och till en början memorerade och reciterade man vad profeten sagt sig fått uppenbarat av ärkeängeln Gabriel (Jibril). Själva ordet Quran betyder recitation. I första början nedtecknade man Koranverser på stenar, palmblad, benbitar o.dyl De första nedteckningarna som gjordes innehöll bara konsonanter och saknade helt vokaler och diakritiska tecken vilket kan ha gett upphov till tolkningsfel. Det finns vissa verser (suwar, sign. sûra) som än idag är föremål för olika tolkningar. Precis som med Bibelns Apokryfer rensade man bort alla "felaktiga" eller "osunda" verser.


De bärande elementen i islam är tron på profeten som fått sig uppenbarat Allahs ord, tron på Allah som den ende guden samt tron på domedagen då alla människor, döda som levande ska få sin beskärda del allt efter deras handlingar i livet. De goda kommer till Paradiset och de onda till Helvetet, detta återkommer gång på gång i Koranen med ingående beskrivningar av dessa två ställen där själarna ska samlas. Det sägs att helvete och paradiset skiljs av en mur så de som befinner sig där kan prata med varandra. De i paradiset kan beskriva alla de frukter och det kalla porlande vattnet för de stackare som hamnat i det heta helvetet där de endast får kokande vatten att dricka.


Sett ur ett västerländskt perspektiv framstår islam och Koranen som en ganska primitiv religion avsedd att hålla vildsinta beduiner i schack med hot om straff eller belöning. Än idag utnyttjas islam och Koranen av olika makthavare i politiskt syfte, det finns ingen klar gränsdragning mellan politik och religion inom islam. Islam är till skillnad från kristendom och judendom en fatalistisk religion, redan i fosterlivet har Allah bestämt ditt livsöde.

I Hadith 4 står följande om födseln: Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott , livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt.


Det hade nog varit på sin plats att dessa stollar till politiker som så frikostigt upplåter vårt land till muslimer hade satt sig ner och läst igenom de viktigaste delarna av denna religion och på så sätt fått en inblick i hur dessa människor tänker. Begrepp som demokrati och jämlikhet är helt främmande för dessa människor då det inte står ett ord om detta i Koranen eller i någon Hadith. Man får en liten vink hur religiöst hjärntvättade barnen till muslimer är när de vägrar dricka vattnet i kranarna på skolan med motiveringen att vattet är "kristet". Ju fortare våra politiker inser att islam och kristna eller sekulariserade ateister inte kan leva sida vid sida utan att det utmynnar i svåra konflikter desto bättre.


Av Karsten - Söndag 1 juli 13:51

Det är "nyttiga idioter" som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som asfalterar väger för islams utbredande i Sverige. Hon och hennes gelikars naiva aningslöshet och brist på kunnande om islam och islams mål ger islam samma legitimitet som kristendom, judendom, buddism. Under religionsfrihetens lagar legitimerar hon islam. Men islam är ingen religion likt alla andra, islam är lika mycket en politisk ideologi som det är en religion. Det är en religiös-politisk ideologi där det inte finns några klara gränslinjer mellan de båda. 


Koranen är inte islams motsvarighet till kristendomens Bibel, islam har tre böcker som bildar basen i dess tro Koranen, Haditherna och Sharia. Sedan finns det en bok om Muhammeds liv författad av Ibn Ishaq som är mycket central i deras tro. För en kristen som är van att läsa Bibeln som är kronologiskt skriven framstår Koranen som totalt obegriplig då den inte börjar med de först nedtecknade surorna utan den börjar med de längsta surorna först och de kortaste sist. Totalt består Koranen av 114 suror. Dessutom skiljer sig den shiitiska tolkningen av Koranen från den sunnitiska på ett par ställen. 


Hade våra sekulariserade och ofta ateistiska politiker förstått vad islam går ut på så hade de säkert inte varit så ivriga att vara muslimerna till lags med att ge tillstånd till att uppföra moskéer och tillåta böneutrop. Man förstår inte att merparten av de muslimer som kommit till Sverige inte tror på evolutionen utan de tror att Allah skapade människan av en klump lera och levrat blod och att världsalltet skapades på sex dagar. Muslimer anser att änglar har en framträdande plats i deras liv då det är änglarna som nedtecknar deras gärningar och förmedlar dessa till Allah.


Att som våra politiker tycks tro, att med tiden kommer muslimerna att anpassa sig till det moderna svenska välfärdssamhället är att bedra sig själv. De kommer aldrig att anpassa sig, de kommer istället att kräva att det svenska samhället anpassar sig efter dem och deras tro då de anser att denna är den enda sanna tron och att Muhammed är dess profet. Här i Sverige har man antagit synen att all kritik mot islam och Koranen är utslag av islamofobi något som ska motverkas till varje pris. Detta är att gå muslimernas ärenden och göra precis vad de vill nämligen tysta alla kritiker.

Av Karsten - Lördag 30 juni 12:39

Ett Sverige som faller samman medan politikerna käbblar om SD:s framgångar och hur man ska hålla dem utanför allt politiskt inflytande efter valet. M är väl det enda partiet som håller dörren på glänt. Det enda politikerna kan leverera är löften om kommande utredningar om problemen i samhället. Vad hjälper en utredning om gängkriminaliteten i förortsgettona när folk skjuter ihjäl varandra varje vecka? Vad hjälper löften om fler poliser när folk inte vågar gå ut på nätterna? 


Genom att föra en aningslös asyl- och flyktingpolitik har politikerna lyckts skapa oöverstigliga problem som inte går att lösa med de verktyg demokratin tillhandahåller. Idag aviserade man om skärpta kontroller vid flygplatser och hamnar då man fruktar att "fel personer" ska försöka ta sig in i Sverige. Vi har redan hundratusentals "fel personer" i landet, unga muslimska män som kommit hit med målet att islamisera Sverige och Europa. Men vill man inte kännas vid denna verklighet är det svårt att komma med lösningar.


Sverige styrs av verklighetsfrånvända politiker som ser islam och muslimer som helt vanliga människor med en tro likt kristendom eller judendom. De varken vill eller kan förstå att islam är en politiskt-religiös ideologi med målet att på sikt islamisera hela sin omgivning. Redan idag kan vi se prov på detta i de "särskilt utsatta områdena" där moralpoliser patrullerar och ser till att kvinnorna döljer sitt hår och att Koranens bud efterföljs. För att motverka detta öser den rödgröna regeringen miljarder skattekronor över dessa områden samtidigt som svenska pensionärer inte har råd till tandvård och föräldrar till handikappade barn blir av med sitt assistansstöd. 


Svenskar som trott på samhällskontraktet och snällt betalat sin skatt i alla år ser sig blåsta på ålderns höst då regeringen prioriterar 9 000 unga afghaner utan asylskäl framför svenska åldringar som behöver ett äldreboende. Det är viktigare att dessa afghaner får en fullt utrustad lägenhet så de i lugn och ro kan studera på skattebetalarnas bekostnad än att de som byggt upp landet får en värdig ålderdom. Våra svenska politiker prioriterar fjäskande inför muslimer och islam framför att främja den egna nordiska kulturen. Rädslan att media beskyller dem för islamofobi eller rasism har fått dem att lägga sig platt inför muslimernas krav. 


Svenska folket förväntar sig handling och konkreta lösningar på de problem som politikerna själva skapat genom sin ansvarslösa asylpolitik. Svenskarna vill ha ett stopp på gängvåldet och dödsskjutningarna innan någon oskyldig kommer i vägen för kulregnet. Svenskarna är trötta på att höra sin statsminister kommentera varje skjutning med ett: "Detta är helt oacceptabelt, jag blir så arg. Det ska inte finnas några utanförskapsområden". Ord, ord, ord och ingen handling. Detta har svenskarna fått nog av nu, det jäser i folkdjupet och svensken håller på att dra upp de knutna nävarna ur byxfickorna. Vaknar inte politikerna från ord till handling ligger de risigt till. Alla hoppas nu på att SD ska ha de lösningar som de andra partierna uppenbart saknar.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se